Disclaimer

Inhoud
Hoewel Bring it on! Creative Solutions ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Bring it on! Creative Solutions niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Bring it on! Creative Solutions kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Bring it on! Creative Solutions accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Bring it on! Creative Solutions kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Bring it on! Creative Solutions geen invloed heeft. Bring it on! Creative Solutions kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Bring it on! Creative Solutions zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Bring it on! Creative Solutions zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan.